netstat命令详解

1.列出所有端口 (包括监听和未监听的) 列出所有端口 netstat -a 列出所有tcp端口 netstat -at 列出所有的udp端口 netstat -au 2.列出所有处于监听状态的

阅读更多...